الصاق آنالیز-بینی

آنالیز بینی

آنالیز بینی : آشنایی با ساختار بینی برای بیمار منجربه درک راحت تر توضیحات جراح بینی در ارتباط با فرم بینی مناسب با توجه به چهره می شود.

درباره drghadiri

Call Now Button